Regulamin promocji “Darmowa dostawa”

Regulamin promocji “Darmowa dostawa”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Darmowa Dostawa”(dalej jako: „Promocja”) jest firma PROVO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ul. Świeradowskiej 47, wpisana do KRS pod numerem 0000886142, NIP 5213921198, REGON 388306445. właściciel Sklepu Internetowego provocateur.pl, działającego pod adresem www.provocateur.pl.

2. Niniejszy Regulamin promocji „Darmowa Dostawa” (dalej jako: „Regulamin promocji”) określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży Sklepu www.provocateur.pl (dalej jako: „Regulamin Sklepu”), w okresie objętym promocją „Darmowa Dostawa”.

3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminu Sklepu, tj. podmiot kupujący Produkt od Organizatora spośród Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

§ 2. Warunki Promocji

1. Promocja jest ograniczona czasowo. Obowiązuje w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i obejmuje wszystkie produkty. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia.

2. Klientowi składającemu zamówienie w czasie trwania Promocji produkty objęte promocją darmowej dostawy zostaną dostarczone nieodpłatnie na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Klienta. Dostawa w ramach Promocji odbędzie się za pośrednictwem firmy inPost. Koszt przesyłki do Klienta ponosi Organizator.

3. Klient może skorzystać z promocji wybierając w procesie składania zamówienia dostawę przedpłata/pobranie jako sposób dostarczenia produktów.

4. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Organizatora.

§ 3. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej na adres kontakt@provocateur.pl

2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.

3. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.

4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.

Sklep
0
Kontakt